BLEND 1601 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Blend 1601 tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.


Bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Blend 1601 tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.


Blend 1601, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. Kişilerin dikkatine sunar. Blend 1601, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

TANIMLAR


Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.


Çerez (Cookie): Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.


İlgili Kullanıcı  :
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.


İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.


İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.


Kanun/KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.


Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.


Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.


Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi


Kurul:
Kişisel Verileri Koruma Kurulu.


Periyodik İmha:
Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.


Politika: Blend 1601 tarafından oluşturulan kişisel veri koruma politikası.


Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi


Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 

Veri Sahibi/İlgili Kişi   : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi


Kaynak: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik - Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik - Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ


I.          Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi
 

İşbu aydınlatma metninde ifade edilmiş olduğu üzere Blend 1601, KVKK gereğince veri sorumlusudur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Blend 1601 tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


II.         Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz


Blend 1601 tarafından kişisel verileriniz;


•          Blend 1601 tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlere önermek, değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek
 

•          Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütmek,
 

•          Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, 
 

•          Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetimini sağlamak ve/veya icra etmek, 
 

•          Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 

•          İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 

•          Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak.
 

•          Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere prosedürlere uymak.
 

•          Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi
 

•          Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 

•          Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 

•          Memnuniyet anketleri de dâhil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 

•          Reklam / kampanya / promosyon süreçlerini yürütmek, Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek
 

•          Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 

•          Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek
 

•          İletişim faaliyetlerini yürütmek,
 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 

III.        İşlediğimiz Kişisel Verileriniz


Kimlik Bilgileri: İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, medeni durum ve tarafınızca açık rızanız dâhilinde temin edilen sair bilgiler.


İletişim Bilgileri
: İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, var ise Kayıtlı elektronik Posta- KEP adresiniz, tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz vb.


Finansal Veriler: Müşterilerin, çalışanın, tedarikçilerin hesap, banka, fatura, sent, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, müşteri işlem bilgisi, Talep bilgisi, kredi kartı bilgileri vb.


Hukuki Veri: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.


İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.


Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.IV.       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.


Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.


Toplanan kişisel verileriniz; Blend 1601’in hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Blend 1601 tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması gibi amaçlarla ve ayrıca İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Vergi mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinin 2/a bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:V.        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Blend 1601 tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği hizmetin ifası öncesi, sonrası ve ifa sürecinde; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler, tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.


Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı KVKK’nun 5/2 Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak açık rızanız alınarak işlenmektedir.


Blend 1601 kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.


KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;
 

•          İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 

•          Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 

•          Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 

•          Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 

•          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 

•          Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.
 

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hâsıl olmaktadır. İdari ve teknik tedbirler dâhilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir. 

 

VI.       Kişisel Veri Sahibi Olarak İlgili Kişinin(Müşterilerin) KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Blend 1601 talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır; ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurum tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


•          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 

•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 

•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 

•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 

•          KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 

•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; [email protected] adresimize göndereceğiniz ileti vasıtasıyla gönderebilirsiniz.
 

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu Blend 1601 tarafından yerine getirilecektir. 
 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Blend 1601’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince Blend 1601 tarafından ücret istenebilecektir.

 

DEĞİŞİKLİK


Değişiklik 1                 : Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.